FAQ

Odpovede na často kladené otázky a vysvetlenie niektorých pojmov.

 • Čo je Fertigstellung?

  Nemecký termín pre kolaudáciu. Označuje sa ním akt, ktorým príslušné úrady udeľujú povolenie na užívanie stavby. Dom musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná a dvere, všetky inštalácie, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.

  Je možná aj čiastočná kolaudácia, keď ešte nemáte hotové všetky exteriérovú úpravy, napr. oplotenie, ktoré však nebránia tomu, aby ste dom mohli používať.

 • Mám povolenie, potrebujem aj realizačný projekt?

  Samotný Einreichplan (projekt pre stavebné povolenie v Rakúsku) by mal byť nakreslený tak, aby stavba bola postaviteľná. Einreichplan však nerieši detailne všetky konštrukcie a to ani nie je jeho úlohou. Na podrobnejšie a detailnejšie vykreslenie slúži práve realizačný projekt. Odpoveď na otázku, či ho potrebujete, nie je jednoznačná. Hranica medzi tým, kedy je a kedy nie je potrebný, je veľmi široká a v mnohom závisí od komplikovanosti plánovanej stavby. Pri jednoduchých a malých stavbách zväčša nie je potrebný, avšak pri komplikovaných projektoch je už viac ako žiadúci. Vďaka lepšiemu premysleniu  konštrukcie a jednotlivých detailov sa môžete vyhnúť dodatočným riešeniam a kompromisom na stavbe, ktoré nemusia byť práve najlacnejšie. Kvalitný realizačný projekt však niečo stojí a zmysel má vtedy, ak dokáže ušetriť pri výstavbe, tie peniaze, ktoré ste za neho zaplatili.

   

 • Čo je Wohnbauförderung?

  Je štátna podpora na bývanie v Rakúsku. Poskytuje sa formou výhodného úroku (0,5 - 1,0 %) pri dodržaní noriem príslušného rakúskeho regiónu na energetickú náročnosť domu. Výška podpory začína približne od 20 000 € a je závislá od sociálnej situácie žiadateľa o podporu.

  Každá spolková krajina poskytuje so zreteľom na rodinný príjem a energetické ukazovatele domu štátnu podporu na bývanie. Podmienky na jej získanie sú závislé od lokality a typu domu, no nie sú nedosiahnuteľné. Okrem tejto podpory je možné získať prídavky na deti a podporu pre telesne postihnutých, či pre ľudí s minimálnym príjmom.

  Štátnu podporu v Rakúsku získavajú domy, ktoré šetria životné prostredie a energetické zdroje. Tieto kritéria spĺňajú už domy, ktoré označujeme ako nízkoenergetické (ročná spotreba energie za m2 obývanej plochy je približne 25 až 50 kWh). Čím nižšia spotreba energie, tým viac peňazí – zjednodušené, ale výstižné kritérium, podľa ktorého je udeľovaná štátna podpora na bývanie.

  V prípade výstavby rodinného domu, ktorý sa uchádza o získanie štátnej dotácie je nutné zohľadniť kritéria, ktorých splnenie potvrdzuje výpočet energetického auditu stavby.

  (Výpočet energetického certifikátu). Z neho sa dá vyčítať energetická hospodárnosť budovy. V tomto dokumente sú zaprotokolované všetky parametre domu a vypovedajú o jeho celkovej energetickej náročnosti. Mimoriadne pozitívne hodnotia štátne inštitúcie vykurovacie systémy na báze obnoviteľných zdrojov energie, použitie ekologických stavebných materiálov, solárne panely, tepelné čerpadlá či riadené vetranie. – Energieausweis

  Štátna podpora na bývanie je v skutočnosti veľmi výhodná pôžička, ktorá sa udeľuje podľa bodového systému. Nárok na jej získanie majú všetci občania Európskej únie s trvalým pobytom v Rakúsku.

   

  Príklad poskytnutia pôžičky:

  Manželia s dvoma deťmi do 16 rokov s ročným príjmom domácnosti (v čistom) 23 040 € sa chystajú postaviť si nový rodinný dom o rozlohe 125 m2 obytnej plochy. Podpora na bývanie by v tomto prípade činila:

  Základná čiastka 40 000 €
  príspevok na deti 22 000 €
  sociálny príspevok 5000 €
  celkovo 67 000 €

   

   

   

   

  Radi Vám pri jej vybavení podpory na bývanie poradíme. V spolupráci s našimi architektmi, ktorí už so stavaním v Rakúsku majú bohaté skúseností Vám vieme dom navrhnúť tak, aby ste všetky požiadavky na získanie podpory na bývanie pohodlne splnili.

   

  Podmienky poskytnutia podpory v Burgenlande:
  http://www.burgenland.at/wohnen-energie/wohnen/wohnbaufoerderung/


  Podmienky poskytnutia podpory v Dolnom Rakúsku (Niederösterreich):

  http://www.noe.gv.at/Bauen-Wohnen/Bauen-Neubau/Wohnbaufoerderung-Eigenheim.html

 • Čo je Energieausweis?

  Je to “technický preukaz”, ktorý obsahuje dôležité parametre Vášho domu a udáva predpokladanú energetickú spotrebu objektu.
   
  Kedy je energetický certifikát potrebný?

  Podľa platnej smernice EÚ: 

  Pri všetkých novostavbách pri úradnom stavebnom konaní
  Pri rozsiahlych rekonštrukciách, prístavbách a prestavbách
  Pri predaji, nájme a prenájme objektov

  Energetický certifikát je potrebný pri riešení dotácie a slúži aj ako podklad k termickej sanácii domu.


  Prehľad najdôležitejších pojmov:

  Hodnota HWB Hodnota tepelnej spotreby (číslo energetického certifikátu) v kW/m²a:
  udáva, koľko energie na štvorcový meter plochy pre vykurovanie Váš dom na rok potrebuje. Vypočítava sa na referenčnom mieste (aby bolo možné priame porovnanie objektov). Táto hodnota sa uvádza a kategorizuje na krycom liste vedľa farebnej stupnice. Reálna hodnota HWB - udáva, koľko energie na štvorcový meter plochy pre vykurovanie Váš dom na rok potrebuje. Vypočítava sa na reálnom mieste. Táto hodnota môže byť, vzhľadom na odlišnú klimatickú situáciu (napr. nadmorská výška), odlišná ako referenčná hodnota HWB.

  Hodnota HEB – spotreba vykurovacej energie v kW/m²a: HEB:
  uvádza, koľko energie je potrebnej na prípravu vykurovacieho tepla a teplej vody. Aj tu sa rozlišuje medzi referenčným miestom a reálnym miestom.

  EEB – celková spotreba energie EEB:
  udáva, koľko energie je potrebnej na prípravu vykurovacieho tepla, teplej vody, pre mechanické vetranie, chladenie a osvetlenie.

  Charakteristická dĺžka (lc) v m:
  lc: je miera pre kompaktnosť budovy, výpočet = V/A (hrubý vykurovaný objem/ hrubá základná plocha)

  Kompaktnosť (A/V) v 1/ m:
  Pomer A/V: je tiež miera kompaktnosti budovy. Výpočet = A/V (hrubá plocha termického plášťa/ hrubý objem vykurovaných častí budovy)

 • Čo je Einreichplan?

  Je jednoducho povedané stavebné povolenie v Rakúsku. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie na základe ktorého príslušný úrad posudzuje splnenie všetkých technických a zákonných požiadaviek a následne stavbu schváli, respektíve neschváli.

  Základné normové požiadavky sú pre celé Rakúsko rovnaké, avšak spolková krajina môže tieto požiadavky sprísniť, prípadne pridať ďalšie. Záleží aj od podmienok výstavby v príslušnej obci.

  Okrem samotného povolenia je k plánu potrebné priložiť žiadosť, výpis z pozemkovej knihy a výpis susedov. V prípade obytných stavieb je neoddeliteľnou súčasťou energetický certifikát. Ďalšie dokumenty, ako napríklad statické posúdenie, sa zväčša nevyžadujú, záleží však od konkrétnej situácie.

  Einreichplan je v princípe podobný a v mnohom jednoduchší v porovnaní so slovenským stavebným povolením. Štandardne nie je potrebná napríklad dokumentácia od zdravotechnika, elektrikára a podobne. Nestačí však preložiť projekt pre stavebné povolenie pre Slovensko do nemčiny. Niektoré technické normy a zákonné požiadavky, napríklad pre požiarnu bezbečnosť (za všetko umiestnenie hlásičov dymu v chodbách a obytných miestnostiach) sú odlišné od slovenskej legislatívy.

 • Čo je Bauführung?

  Činnosť, pri ktorej Baumeister dohliada na realizáciu stavby. V preklade stavebný dozor.

 • Kto je Baumeister?

  Osoba, ktorá zodpovedá za realizáciu stavby.