Základné stavebné výrazy v našom internetovom slovníku

Blog
21. 03. 2014Admin

Základné stavebné výrazy v našom internetovom slovníku

Bungalov
je dom malej veľkostnej kategórie, vhodný do rovinatého resp. mierne svahovitého terénu. Realizačne ide o jednoduchú stavbu bez stropnej konštrukcie - jednoposchodový dom. Bungalow sa svojím bezbariérovým riešením hodí aj pre bývanie osôb so zníženou pohybovou schopnosťou. Bungalow má vhodne dispozične oddelenú nočnú časť od dennej.


Časový harmonogram výstavby
Časový harmonogram alebo plán výstavby je dokument, ktorý slúži na informáciu o časovom priebehu prípravy a realizácie výstavby domu. Slúži ako sprievodca počas celej stavby. Tento dokument môže byť vypracovaný na požiadanie stavebníka alebo stavebného úradu k stavebnému konaniu. Aj keď v prípade menších stavieb, ako je rodinný dom, to nie je povinné, treba si vypracovanie časového harmonogramu riadne zvážiť.


Difúzny odpor
Schopnosť materiálu prepúšťať, resp. zadržovať vodnú paru. Závisí od hrúbky materiálu a koeficientu difúzie vodnej pary.


Energetická účinnosť
Energetická účinnosť je podiel využitej energie k vloženej energii. Inými slovami cieľom efektivneho využitia energie je zníženie spotreby energie v oblasti jej výroby, využitia alebo prevádzky služieb. V prípade budov sa jedná o zníženie energie potrebnej pre vykurovanie, chladenie, vetranie a klimatizáciu alebo elektrickej energie spotrebovanej zariadeniami budovy a hovoríme o energetickej náročnosti budovy.


Fertigstellung
Nemecký termín pre kolaudáciu. Označuje sa ním akt, ktorým príslušné úrady udeľujú povolenie na užívanie stavby. Dom musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná a dvere, všetky inštalácie, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.


G-hodnota
súčiniteľ priepustnosti celkovej energie slnečného žiarenia udávaný v%. Skladá sa z priamej transmisie energie a sekundárneho výdaja tepla presklenej plochy smerom dovnútra, ktorý vzniká na základe absorbovaných slnečných lúčov. Iba sklom môže slnko prehrievať miestnosti a prispievať tak k vykurovaniu bez akýchkoľvek ďalších nákladov. Čo je v zime vítané, môže byť v lete ale nepríjemné, pretože získanie energie slnečným žiarením znamená ohrev. Technologickým štandardom sa stala izolačné sklá s pokovovanou vrstvou - sú tvorené minimálne dvoma tabuľami, z ktorých jedna je potiahnutá veľmi tenkou vrstvou ušľachtilého kovu, čím sa radikálne znižujú tepelné straty


Hrubá stavba
Súhrn stavebných prác medzi ktoré patrí: položenie základovej dosky, vodorovné a zvislé konštrukcie, vŕtanie otvorov, zastrešenie.


Izolačné sklo
- izolačné sklo, sa skladá z najmenej dvoch alebo troch sklených tabúľ, ktorých vzájomná vzdialenosť je obmedzená dištančnými profilmi rôznej šírky. Dôležitým parametrom izolačného skla je U hodnota (základná merná jednotka pri stanovení tepelných strát stavebného dielca) a g hodnota (súčiniteľ priepustnosti celkovej energie slnečného žiarenia udávaný v %).


Dom na kľúč
Najpohodlnejší spôsob stavby rodinného domu. Stavebná firma Vám postavý kompletný dom, do ktorého sa môže rovno nasťahovať. Symbolicky Vám po ukončení prác odovzdá kľúč od dverí.


Nízkoenergetický dom
Nízkoenergetický dom (skr. NED) je dom, kde ročná spotreba tepla je 15 až 50 kWh/m2 obývanej plochy. Nízkoenergetický dom sa dá postaviť z bežných stavebných materiálov akými sú tehla, drevo a pod. Na jeho výstavbu je možné použiť aj alternatívne materiály - ako napr. slama, nepálená tehla. Dôležitou vlastnosťou nízkoenergetických budov je vetrotesnosť, z čoho vyplýva aj minimalizovaný počet otváraných okien.


Orientácia domu / hlavného priečelia
Osadenie domu vzhľadom na svetové strany. V dnešnej dobe by mal byť dom smerovať na juh, aby sa využilo teplo získané zo Slnka. Takto vieme prirodzeným spôsobom ušetriť až 30% tepla potrebného na vykurovanie.


U-hodnota
je základná merná jednotka pri stanovení tepelných strát stavebného dielca. Udáva množstvo tepla, ktoré prejde za časovú jednotku jedným m2 stavebného dielca, pri teplotnom rozdiele vzduchu vo vnútri a vonku 1 Kelvin. Mernou jednotkou je W/m2K. Čím je táto hodnota nižšia, tým lepšia tepelná izolácia stavebného materiálu. Nízka U hodnota je najdôležitejšou vlastnosťou izolačného skla. Nízka strata tepla, daná lepšou tepelnou izoláciou, vedie k vyššej povrchovej teplote interiérovej tabule a tým k vyššej pohode v miestnosti a umožňuje použitie menších tepelných zariadení a ponúka tak ekonomické a ekologické výhody.

Zateplenie budovy
Zateplenie budovy - súbor technických opatrení na umiestnenie tepelnej izolácie na budovu alebo do budov, na dodatočné umiestnenie vrstiev na obalové konštrukcie budovy s cieľom zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti budovy a na dodatočné zníženie potreby vykurovania budovy v dôsledku úprav na budove či jej vykurovacom systéme.


Atika
Stena nad strešnou rovinou.


Einreichplan
Dokumentácia potrebná k udeleniu povolenia na výstavbu. Obsahuje všetky pohľady a informácie potrebné k výstavbe.


Fotovoltický panel
 je systém, pomocou ktorého sa prevádza slnečné žiarenie na elektrickú energiu


Gemeinde, Gemeindeamt
Obec, Obecný úrad. Výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci, písomnú agendu orgánov obce, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia, vykonáva nariadenia, uznesenia a rozhodnutia.


Izolácia
zariadenie či praktické opatrenie chrániace niečo proti nežiaducim vplyvom, zásahom (tepelným zmenám (teplu, chladu), vlhkosti, vode, zvuku, hluku, požiaru, agresívnym látkam, vibráciám, vnikaniu vzduchu a podobne), pozri napr. tepelná izolácia, izolácia proti vlhkosti, izolácia proti hluku, izolácia proti chladu, zvuková izolácia, kryštalická izolácia betónu, protipožiarna izolácia, Izolácia proti otrasom


Pasívny dom
Budova s takým konštrukčným riešením a technickým vybavením, kde sa celková spotreba tepelnej energie nepresiahne 15 kWh/m2/rok. Pasívny dom je z tohto hľadiska úspornejší ako nízkoenergetický dom. Pasívny dom sa vyznačuje vysokokvalitnou vnútornou klímou. Nie je potrebná klimatizácia či konvenčné vykurovanie. Šetria sa tak prírodné zdroje. Parametre pasívneho domu sa dosahujú dokonalou konštrukciou obvodového a strešného plášťa, intenzívnym využívaním slnečnej energie, rekuperáciou tepla, použitím alternatívnych spôsobov vykurovania. Pri stavbe pasívneho domu sa osvedčil najmä systém Wolf Thermo Module od nemeckého výrobcu.


Solárny termálny kolektor
Solárne termálne systémy využívajú teplo zo slnka na ohrev vody. Teplo je čerpané cez solárne panely (solárne kolektory) pomocou expanznej tekutiny, ktorá sa dokáže v letnom období zohriať až na 150°C a je odovzdávané pomocou čerpadla a medeného potrubia do špirály v zásobníku. Celý solárny systém je riadený automaticky regulátorom. Solárne termálne systémy sú schopné produkovať medzi 30% až 70% ročnej spotreby teplej vody. Pomôžu nielen znížiť množstvo energie, ktorú spotrebujú, ale môžu tiež predĺžiť životnosť Vášho kotla. Solárne kolektory sú určené predovšetkým na ohrev teplej úžitkovej vody. Môžete s nimi ohrievať vodu v domácnostiach, prikurovať alebo ohrievať bazén. Vo väčšine prípadov si ich dávajú domácnosti inštalovať práve na ohrev TUV pre každodenné použitie.


Tepelný most
Je to časť konštrukcie budovy kde sa výrazne mení vnútorná povrchová teplota. Dochádza tu k väčším tepelným tokom ako v ich bezprostrednom okolí. V zime býva teplota na vnútornom povrchu nižšia ako je teplota na bežnom mieste konštrukcie a v lete zase naopak, na vonkajšom povrchu tepelného mosta je oproti bežnému povrchu konštrukcie teplota vyššia. Dochádza tým v dôsledku tepelnej vodivosti (priepustnosti), ktorú má konštrukcia v mieste výskytu tepelného mosta vyššiu ako v iných častiach. Tepelné mosty sa môžu vyskytovať kdekoľvek, no najčastejšie vznikajú v kútoch stien, podláh, v okolí rámov okien a dverí. Tepelný most môže vzniknúť aj pri zmene hrúbky stavebnej konštrukcie alebo pri rozdielnej veľkosti vnútornej plochy tej časti konštrukcie, kde sa medzi interiérový a exteriérový materiál inštaluje izolačná vrstva. Tepelné mosty vplývajú na celkovú energetickú bilanciu budov. V týchto miestach môže dochádzať k zvýšenej kondenzácii vodných pár, čo môže viesť až k vzniku zdraviu škodlivých plesní.


Základová doska/platňa
Základová doska je hlavná časť základov každej stavby. Je to betónová doska, na ktorej stojí stavba. Na kvalite základovej dosky doslova visí budúcnosť stavby. Základová doska totiž prenáša záťaž samotnej stavby na podložie. Toto podložie je najčastejšie tvorené pôdou.
Pri zhotovovaní základovej dosky je dôležité, aby výsledok bol pevný, stabilný a rovný. Základová doska by mala byť rovná a hladká, bez výškových rozdielov v rohoch stavby. Toto je základným predpokladom presného a správneho založenia prvého radu obvodových stien. Hladký povrch základovej dosky je dôležitý pre efektívne prevedenie hydroizolácie.


Átriový dom
V modernej architektúre sa jedná o stavbu s veľkým otvoreným priestorom, často s výškou niekoľkých poschodí s presklenou strechou a (alebo) s veľkými oknami. Átria sú populárnym architektonickým doplnkom, pretože dávajú stavbám "pocit priestoru a svetla."


Energieausweis
Výpočet energetického auditu (Vypracovanie energetického certifikátu). Z neho sa dá vyčítať energetická hospodárnosť budovy.


Wohnbauförderung
Štátna podpora na bývanie v Rakúsku. Poskytuje sa formou výhodného úroku (0,5 - 1,0 %) pri dodržaní noriem príslušného rakúskeho regiónu na energetickú náročnosť domu. Výška podpory začína približne od 20 000 € a je závislá od sociálnej situácie žiadateľa o podporu.


Bauführung
Stavebný dozor. Činnosť, pri ktorej Baumeister dohliada na realizáciu stavby.


Baumeister
Osoba, ktorá zodpovedá za realizáciu stavby.